Wolontariat

Spotkania:
Poniedziałek; na długiej przerwie
Środa; na długiej przerwieRegulamin:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
2. Szkolny Klub Wolontariusza powołano dla zainteresowania młodzieży pomocą potrzebującym, ponieważ wychowawcze oddziaływanie wolontariatu pomaga w przygotowaniu do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.
3. Klub jest organizacją młodzieżową działającą na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno - opiekuńczo - wychowawczą prowadzoną przez Szkołę i inne ośrodki pomocy społecznej.
5. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.
6. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

1. Celem Klubu Wolontariusza jest zaangażowanie uczniów Gimnazjum w Szczekocinach do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
2. Celem Klubu jest rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. Są to w szczególności:
- rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;
- stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje działające w tym samym celu;
- troska o podnoszenie kwalifikacji niezbędnych do niesienia pomocy innym;
- zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu;
- odkrywanie własnej wartości poprzez pracę na rzecz innych;
- wzmacnianie poczucia akceptacji wśród uczniów;
- rozwijanie wśród młodzieży postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
- ukazanie młodzieży współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami;
- promowanie życia bez uzależnień;
- umożliwianie młodym podejmowanie działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych;
- kształtowanie postawy szacunku do całego otaczającego świata;
- przeciwdziałanie nudzie, nauka racjonalnego planowania oraz zagospodarowania swojego czasu wolnego;
- wzmacnianie postawy empatycznej wśród młodzieży, uwrażliwianie na potrzeby innych;
- rozwijanie zainteresowań uczniów;
- wzmacnianie aktywności uczniów,
3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
4. Celem jest współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi, a także z organizacjami samorządowymi, społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, itp. na polu działalności charytatywnej
5. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
6. Przygotowanie uczniów gimnazjum do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
7. Klub Wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym (np. kwesty uliczne, koncerty charytatywne, WOŚP itp.).
8. Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez:
- wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze,
- organizowanie spotkań informacyjnych o Klubie Wolontariusza,
- przekazywanie informacji o Klubie za pośrednictwem wydawnictw oraz stałych kontaktów z mediami (np. gazety lokalne, jak też strona internetowa).
9. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Gimnazjum w Szczekocinach
10. Klub Wolontariusza w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym itp.

III. WOLONTARIUSZE


1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
2. Członkiem Klubu może być młodzież szkolna, respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.
3. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pomocy w domu.
5. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
6. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
7. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
8. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
9. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Karcie Wolontariusza oraz w Regulaminie Klubu.
10. Członkostwo w Klubie ustaje przez:
- ukończenie lub zmianę szkoły;
- dobrowolne wystąpienie.
11. Klub może skupiać w swoich szeregach wolontariuszy seniorów:
- wolontariuszem seniorem jest każdy absolwent szkoły, który był członkiem Klubu i nadal pragnie kontynuować działalność wolontarystyczną, podejmując wszystkie obowiązki.

IV. OBSZARY DZIAŁANIA


1. Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne).
3. Współpraca z instytucjami i agendami samorządowymi.
4. Działalność w każdymGaleria:
Stronę odwiedzono

razy

Program
"Gramy razem"


www.mks.dabrowa.pl


Dzisiaj imieniny:

Amelii, Dobromira, Leonarda


Samorząd_Uczniowski
Wolontariat
Rada Rodziców
kl 2a 2014/15
kl 2c 2013/14
Przerobione pytania
Kl.3b r.2010/11
Kl.3c 2010/11
Kl.3a r.2009/10
Kl.3b r.2009/10
Kl.3c r.2009/10
Kl.3a r.2008/9
Kl.3b r.2008/9
Kl.3b r.2006/7
Kl.3c r.2006/7
Cyberprzemoc
Zachowaj zdrowy ...
Moje miejsce ...
Mapa pogody


Pogoda dziś:

oraz na najbliższe 6 dni po kliknięciu

|Strona domowa|Dyrekcja|Nauczyciele|Historia|O Patronie|Projekt PATRON|Uroczystosc nadania imienia|Osiagniecia "naukowe"||Osiagniecia sportowe||Program wychowawczy||Regulamin Konkursu||I Konkurs o UE||Mecz Polska-Brazylia||Uczniowie||I Pow. Konkurs o UE||Lata dwudzieste||Plany zajec||Primus Inter Pares||Program Profilaktyki||Lata dwudzieste, lata trzydzieste ||Podreczniki||Ewaluacja zewnetrzna||Pola Nadziei ||95 rocznica | Pomoc ON LINE |Odswiez|Ustaw jako strone startowa|
 Gimnazjum w Szczekocinach ON LINE, Copyright © by Zbigniew Hermanowicz, 2005
wykorzystanie materialw zamieszczonych na stronie bez zgody Webmastera zabronione