Wolontariat

Spotkania:
Poniedziaek; na dugiej przerwie
roda; na dugiej przerwieRegulamin:

I. POSTANOWIENIA OGLNE


1. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatyw modziey, skierowan do ludzi modych, ktrzy chc pomaga najbardziej potrzebujcym, reagowa czynnie na potrzeby rodowiska, inicjowa dziaania w rodowisku szkolnym i lokalnym, wspomaga rnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
2. Szkolny Klub Wolontariusza powoano dla zainteresowania modziey pomoc potrzebujcym, poniewa wychowawcze oddziaywanie wolontariatu pomaga w przygotowaniu do odpowiedzialnego wejcia w dorose ycie.
3. Klub jest organizacj modzieow dziaajc na terenie Szkoy pod nadzorem Dyrekcji i wczajc si na zasadzie wolontariatu w dziaalno charytatywno - opiekuczo - wychowawcz prowadzon przez Szko i inne orodki pomocy spoecznej.
5. Wolontariat - to bezpatne, wiadome i dobrowolne dziaanie na rzecz innych, wykraczajce poza wizi rodzinno - koleesko - przyjacielskie.
6. Wolontariusz - osoba pracujca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem moe by kady, w kadej dziedzinie ycia spoecznego, wszdzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

II. CELE I SPOSOBY DZIAANIA

1. Celem Klubu Wolontariusza jest zaangaowanie uczniw Gimnazjum w Szczekocinach do wiadomej, dobrowolnej i nieodpatnej pomocy innym, zapoznanie z ide wolontariatu.
2. Celem Klubu jest rozwijanie wrd uczniw postawy zaangaowania na rzecz potrzebujcych pomocy, otwartoci i wraliwoci na potrzeby innych, yczliwoci i bezinteresownoci. S to w szczeglnoci:
- rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliszym rodowisku, szkole, domu ssiedztwie oraz organizowanie pomocy;
- staa wsppraca i wczanie si w akcje prowadzone przez inne organizacje dziaajce w tym samym celu;
- troska o podnoszenie kwalifikacji niezbdnych do niesienia pomocy innym;
- zapoznanie modziey z ide wolontariatu;
- odkrywanie wasnej wartoci poprzez prac na rzecz innych;
- wzmacnianie poczucia akceptacji wrd uczniw;
- rozwijanie wrd modziey postawy otwartoci i wraliwoci na potrzeby innych;
- ukazanie modziey wspczesnego wiata wraz z pojawiajcymi si w nim problemami;
- promowanie ycia bez uzalenie;
- umoliwianie modym podejmowanie dziaa pomocowych na rzecz niepenosprawnych, chorych, samotnych;
- ksztatowanie postawy szacunku do caego otaczajcego wiata;
- przeciwdziaanie nudzie, nauka racjonalnego planowania oraz zagospodarowania swojego czasu wolnego;
- wzmacnianie postawy empatycznej wrd modziey, uwraliwianie na potrzeby innych;
- rozwijanie zainteresowa uczniw;
- wzmacnianie aktywnoci uczniw,
3. Wolontariat ma na celu aktywne dziaanie w obszarze pomocy koleeskiej, spoecznej, ycia kulturalnego i rodowiska naturalnego.
4. Celem jest wspdziaanie z innymi organizacjami modzieowymi, a take z organizacjami samorzdowymi, spoecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, itp. na polu dziaalnoci charytatywnej
5. Celem jest wypracowanie systemu wczania modziey do dziaa o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejtnoci i zapau w pracach na rzecz szkoy i rodowiska szkolnego, czenie na poziomie szkoy i jej otoczenia modziey chtnej do niesienia pomocy z osobami i rodowiskami pomocy tej oczekujcymi.
6. Przygotowanie uczniw gimnazjum do podejmowania dziaa wolontariackich na rzecz rodowiska szkolnego i lokalnego.
7. Klub Wolontariusza angauje si rwnie do obsugi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym (np. kwesty uliczne, koncerty charytatywne, WOP itp.).
8. Angaowanie ludzi modych do dziaa w wolontariacie moe odbywa si poprzez:
- wzajemne kontakty przyjacielskie i rwienicze,
- organizowanie spotka informacyjnych o Klubie Wolontariusza,
- przekazywanie informacji o Klubie za porednictwem wydawnictw oraz staych kontaktw z mediami (np. gazety lokalne, jak te strona internetowa).
9. Miejscem organizacji dziaania wolontariatu jest Gimnazjum w Szczekocinach
10. Klub Wolontariusza w sposb stay pragnie suy pomoc dzieciom, osobom chorym, niepenosprawnym, samotnym itp.

III. WOLONTARIUSZE


1. Wolontariuszem moe zosta kady, kto pragnie suy innym.
2. Czonkiem Klubu moe by modzie szkolna, respektujca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodzicw na dziaalno wolontariack.
3. Dziaalno Klubu opiera si na zasadzie dobrowolnoci i bezinteresownoci.
4. Czonkowie Klubu mog podejmowa prac w wymiarze, ktry nie utrudni im nauki i pomocy w domu.
5. Czonek Klubu kieruje si bezinteresownoci, yczliwoci, chci niesienia pomocy, trosk o innych.
6. Czonek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a take w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
7. Kady czonek Klubu stara si aktywnie wczy w dziaalno Klubu, zgasza wasne propozycje i inicjatywy, wykorzystujc swoje zdolnoci i dowiadczenie.
8. Kady czonek Klubu swoim postpowaniem stara si promowa ide wolontariatu, by przykadem dla innych.
9. Kady czonek Klubu stara si przestrzega zasad zawartych w Karcie Wolontariusza oraz w Regulaminie Klubu.
10. Czonkostwo w Klubie ustaje przez:
- ukoczenie lub zmian szkoy;
- dobrowolne wystpienie.
11. Klub moe skupia w swoich szeregach wolontariuszy seniorw:
- wolontariuszem seniorem jest kady absolwent szkoy, ktry by czonkiem Klubu i nadal pragnie kontynuowa dziaalno wolontarystyczn, podejmujc wszystkie obowizki.

IV. OBSZARY DZIAANIA


1. Aktywno wolontariuszy uczestniczcych w projekcie ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: rodowisko szkolne i rodowisko lokalne (zewntrzne).
3. Wsppraca z instytucjami i agendami samorzdowymi.
4. Dziaalno w kadymGaleria:
Stronę odwiedzono

razy

Program
"Gramy razem"


www.mks.dabrowa.pl


Dzisiaj imieniny:

Pauliny, Sabiny, Tomasza


Samorząd_Uczniowski
Wolontariat
Rada Rodziców
kl 2a 2014/15
kl 2c 2013/14
Przerobione pytania
Kl.3b r.2010/11
Kl.3c 2010/11
Kl.3a r.2009/10
Kl.3b r.2009/10
Kl.3c r.2009/10
Kl.3a r.2008/9
Kl.3b r.2008/9
Kl.3b r.2006/7
Kl.3c r.2006/7
Cyberprzemoc
Zachowaj zdrowy ...
Moje miejsce ...
Mapa pogody


Pogoda dziś:

oraz na najbliższe 6 dni po kliknięciu

|Strona domowa|Dyrekcja|Nauczyciele|Historia|O Patronie|Projekt PATRON|Uroczystosc nadania imienia|Osiagniecia "naukowe"||Osiagniecia sportowe||Program wychowawczy||Regulamin Konkursu||I Konkurs o UE||Mecz Polska-Brazylia||Uczniowie||I Pow. Konkurs o UE||Lata dwudzieste||Plany zajec||Primus Inter Pares||Program Profilaktyki||Lata dwudzieste, lata trzydzieste ||Podreczniki||Ewaluacja zewnetrzna||Pola Nadziei ||95 rocznica | Pomoc ON LINE |Odswiez|Ustaw jako strone startowa|
 Gimnazjum w Szczekocinach ON LINE, Copyright © by Zbigniew Hermanowicz, 2005
wykorzystanie materialw zamieszczonych na stronie bez zgody Webmastera zabronione