Nowa Strona Klasowa

Dzwonki

zdj
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 9:50 10:35
4. 10:50 11:35
5. 11:45 12:30
6. 12:40 13:25
7. 13:35 14:20

Uczniowie

 1. Pawe Baso
 2. Patryk Bieniek
 3. Piotr Caban
 4. Anna Domaska
 5. Magorzata Foltyn
 6. Przemysaw Foltyn
 7. Anna Frejowska
 8. Agata Gierczycka
 9. Wiktoria Glinka
 10. Julia Grna
 11. Dagmara Kakosz
 12. Dawid Kil
 13. Konrad Komiski
 14. Wojtek Krowicki
 15. Pawe Lelonek
 16. Dawid Ligorowski
 17. Sylwester Mazanek
 18. Damian Mrz
 19. Magdalena Mrz
 20. Natalia Pietralik
 21. Pawe Stpniewski
 22. Mateusz Wojciechowski
 23. Andzelika Wjcik


Dziennik

zdj

II C


Samorzd Kl II "C" rok szkolny 2013/2014

 • Przewodniczcy: Magorzata Foltyn
 • Zastpca: Pawe Baso
 • Sekretarz: Pawe Lelonek
 • Skarbnik: Konrad Komiski

Plan lekcji

Lp. Poniedziaek Wtorek roda Czwartek Pitek
1. Mat Biologia Matematyka J. Polski J. Polski
2. J. Angielski Matematyka W-F Mat Fizyka
3. J. Niemiecki J. Polski J. Niemiecki W-F ch./ Religia dz. W-F ch./ Religia dz.
4. W-F ch3./ Technika dz. J. Polski J. Angielski Chemia Historia
5. Historia Fizyka J. Polski Geografia J. Angielski
6. Zaj. Artystyczne Godz. Wychowawcza W-F dz./ Technika ch. Sztuka WOS
7. W-F dz./Religia ch. W-F dz./Religia ch. WD- Infa Infa
Powrt

95 rocznica z naszym udziaem


Jesieni 1918 r. Polacy, nasi przodkowie, rozerwali kajdany, w ktre Rosja, Prusy i Austria zakua 123 lata wczeniej nard polski, dzielc midzy siebie nasze pastwo. Na pamitk odrodzenia suwerennej Rzeczypospolitej obchodzimy w dniu 11 listopada Narodowe wito Niepodlegoci

Odzyskanie niepodlegoci przez Polsk w 1918 r. byo sukcesem poprzedzonym dugoletni walk. Mimo klsk powsta narodowych przeciwko tyranii zaborcw nadzieje Polakw nie zgasy. Odyy one wraz z wybuchem I wojny wiatowej. W sierpniu 1914 r. nasi wrogowie stanli po przeciwnych stronach frontu. Cesarstwo Niemieckie i Austro-Wgry (tzw. pastwa centralne) uderzyy na carsk Rosj. Jednak na pocztku wielkiej wojny nawet najwybitniejsi Polacy nie liczyli na wywalczenie suwerennego pastwa.

Dwie drogi

Nalecy do grona twrcw polskiej niepodlegoci Jzef Pisudski zakada w sierpniu 1914 r., e Polska ma szanse powsta jako kraj posiadajcy znaczn autonomi w ramach imperium Habsburgw. Podobnie jak Wgry, Polska miaa - wedug Pisudskiego - tworzy cz C.K. Monarchii. Obszar Galicji mia by powikszony o Krlestwo Polskie, zdobyte w wyniku antyrosyjskiego powstania, wywoanego przez oddziay zoone m.in. z czonkw stworzonych przez Pisudskiego organizacji niepodlegociowych. Powstanie to jednak spalio na panewce. Kiedy onierze Pierwszej Kompanii Kadrowej wkroczyli z Galicji na ziemie Krlestwa Polskiego z nadziej na wywoanie powstania, mieszczanie zamykali przed nimi drzwi i okiennice, a chopi uciekali do lasu. Rwnie powoanie przez Pisudskiego Legionw Polskich (przeformowanych pniej w Polski Korpus Posikowy, nastpnie w Polsk Si Zbrojn) przy boku Austrii byo pocztkowo oceniane nieprzychylnie przez niema cz spoeczestwa polskiego zamieszkujcego ziemie wymazanej z mapy Europy I Rzeczypospolitej. Udzia polskich onierzy w wojnie po stronie Niemcw zdecydowanie negatywnie oceni np. Henryk Sienkiewicz. Gdy 23 sierpnia 1914 r. kawalerzyci Legionw (beliniacy) z Bolesawem Wieniaw-Dugoszowskim na czele zawitali w Oblgorku, usyszeli od autora "Krzyakw" zarzut, e "id z Niemcami". Z czasem jednak spoeczestwo polskie zaczo dostrzega wag czynu legionistw i przelanej przez nich krwi.

Przeom nastpi w roku 1917. Pisudski, walczcy z caratem, okrutnym katem powsta narodowych w Krlestwie Polskim i na Litwie, na wie o wybuchu rewolucji bolszewickiej zwrci si przeciwko niemieckim zaborcom. Jako pretekst do zerwania z Austri i Niemcami posuya odmowa zoenia przysigi wiernoci cesarzom przez wiksz cz onierzy

Polskiej Siy Zbrojnej (dawnych legionistw). Niemcy uwizili wwczas Pisudskiego w twierdzy magdeburskiej, a jego onierzy, ktrzy odmwili zoenia przysigi, internowali. Pisudski sta si bohaterem narodowym, symbolem walki o pen niepodlego Polski.

Rewolucja w Rosji i klska caratu wpyny take na decyzje politycznego rywala Jzefa Pisudskiego - Romana Dmowskiego (reprezentowa on orientacj antyniemieck). Lider Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego i wsptwrca Koa Polskiego w rosyjskiej Dumie, ktry myla o wskrzeszeniu Polski w ramach imperium carw, w 1917 r. zwiza swoje dziaania z Francj, Wielk Brytani i Stanami Zjednoczonymi Ameryki (Ententa). Jego celem odtd stao si wskrzeszenie w peni niepodlegego i suwerennego pastwa polskiego.

Razem do zwycistwa

Jesieni 1917 r. dziki dyplomatycznej dziaalnoci Narodowej Demokracji rzdy pastw Ententy oficjalnie uznay paryski Komitet Narodowy Polski (KNP), ktremu przewodniczy Roman Dmowski, za oficjaln reprezentacj Polski wrd nich. Podporzdkowana KNP Armia Polska we Francji, zwana Bkitn, dowodzona przez gen. Jzefa Hallera, zostaa wczona w skad wojsk koalicyjnych i wsplnie z nimi czci oddziaw walczya przeciw Niemcom na froncie zachodnim. Kiedy kraje germaskie ulegy potdze Ententy, a Rosja pogrya si w wojnie domowej, Polacy uzyskali szans na "wybicie si na niepodlego".

Wanym momentem dla naszych rodakw byo ogoszenie w styczniu 1918 r. przez prezydenta Stanw Zjednoczonych Woodrowa Thomasa Wilsona 14 punktw, w ktrych ujmowa powojenny program pokojowy. Punkt 13., ktry powsta na skutek osobistych prb najlepszego ambasadora polskiej sprawy w wiecie – wybitnego pianisty Ignacego Jana Paderewskiego, gosi, i naley stworzy niezawise pastwo polskie.

W 1918 r. pierwszym zwiastunem odradzania si pastwa polskiego na ziemiach Krlestwa Polskiego byo wydane w Warszawie 7 padziernika 1918 r. ordzie Rady Regencyjnej "utworzonej przez Niemcw w czasie I wojny wiatowej namiastki wadzy polskiej" ogaszajce zjednoczenie wszystkich ziem polskich w przyszym niepodlegym pastwie. Miao to bezporedni zwizek z katastrofaln sytuacj wojsk niemieckich na froncie zachodnim. Regenci - abp Aleksander Kakowski, Jzef Ostrowski i Zdzisaw Lubomirski zapowiadali w swoim ordziu powoanie rzdu oraz zwoanie sejmu wybranego na zasadach demokratycznych. Kontynuacj tych dziaa byo przejcie przez Rad Regencyjn wadzy nad polskim wojskiem, ktre po kryzysie przysigowym z 1917 r. pozostao u boku Austrii i Niemiec, czyli Polsk Si Zbrojn (mniejsza cz legionistw pozostaa po kryzysie przysigowym przy Niemcach, ale przyczyn tego naley szuka w ich patriotycznym duchu - chcieli utrzyma sprawno bojow, majc nadziej, e ojczyzna powstanie i oni w tej gotowoci bojowej najbardziej jej si przysuı. Wanie to wojsko, obok czonkw podlegej Pisudskiemu tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej, rozbrajao Niemcw w Krlestwie 11 listopada 1918 r.).

Wolno!

10 listopada 1918 r. przyjecha z niewoli niemieckiej do Warszawy Jzef Pisudski. Niemcy uwolnili go, gdy "w ich ocenie" mg zapobiec rozprzestrzenianiu si bolszewizmu w tej czci Europy. Obecno Pisudskiego zaktywizowaa mieszkacw czci Krlestwa Polskiego do zrzucenia okupacji niemieckiej. Polacy rozpoczli akcj rozbrajania zaborcw i wysyania ich pocigami do Niemiec. Nastpio to 11 listopada 1918 r. i zbiego si z podpisaniem w Compiègne rozejmu koczcego I wojn wiatow. Pisudski w tym dniu otrzyma z rk Rady Regencyjnej wadz zwierzchni nad polskim wojskiem, a 14 listopada – wadz cywiln. 16 listopada nakaza rozesa noty do rzdw wszystkich pastw, oznajmiajce powstanie niepodlegej Rzeczypospolitej Polskiej.

11 listopada 1918 r. podporzdkowa si Pisudskiemu powstay 7 listopada w Lublinie Tymczasowy Rzd Ludowy Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyskim. Pisudski zdoa uspokoi nastroje spoeczne na terenach wyzwalanych spod okupacji i doprowadzi do sprawnej ewakuacji niemieckiego wojska.

Obszar byego zaboru austriackiego wyzwolony zosta w kocu padziernika 1918 r. 28 padziernika 1918 r. powoano w Krakowie Polsk Komisj Likwidacyjn (PKL). Przewodniczy jej Wincenty Witos. Dysponowaa ona wojskiem dowodzonym przez gen. Bolesawa Roj. Jego oddziay zmusiy 30 padziernika wojsko austriackie w Krakowie i na prowincji do kapitulacji. Pod nazw PKL, a potem Komisji Rzdzcej dla Galicji, lska Cieszyskiego Orawy i Spiszu, dziaa pierwszy, cakowicie niezaleny od zaborcw i okupantw, regionalny polski rzd, ktry m.in. wysa pomoc wojskow dla obrony Lwowa, gdzie 1 listopada 1918 r. rozgorzay walki z Ukraicami. Komisja ta, podobnie jak Komitet Narodowy Polski w Paryu, nie uznaa ani tzw. rzdu lubelskiego, ani rzdu w Warszawie, ktrego premierem zosta Jdrzej Moraczewski. Podporzdkowaa si dopiero rzdowi, ktry utworzy 16 stycznia 1919 r. Ignacy Paderewski. Symbolem wsplnego zwycistwa byo podpisanie przez Romana Dmowskiego z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej - w porozumieniu z Jzefem Pisudskim - pokojowego Traktatu Wersalskiego (28 czerwca 1919 r.).

W momencie odzyskiwania niepodlegoci jesieni 1918 r. wolnymi mogli si poczu mieszkacy Krlestwa Polskiego, zachodniej Galicji i lska Cieszyskiego. Na ziemiach zaboru niemieckiego, na lsku, Pomorzu i w Wielkopolsce, wci trway rzdy pruskie, a Kresy Wschodnie czekaa jeszcze duga i krwawa wojna. Jednak 11 listopada 1918 r. pozostaje dat symbolem odrodzenia niepodlegego pastwa polskiego po 123 latach niewoli. W tym dniu oddajemy szacunek tym, ktrzy z gorcej mioci ojczyzny podjli wyzwanie historii, potrafili wywalczy i zorganizowa II Rzeczpospolit.

Powrt

Galeria fotografii

Wystp Sylwka
Wystp Sylwka
Wystp Sylwka


Wystp Wiktorii
Wystp zespou
Wystp zespou


Wystp Oli
Wystp Dawida
Wystp Ani


Wigilia klasowa

Razem z nauczycielami
yczenia dla wszystkich
Nasza wychowawczyni ...


... skada nam yczenia
A teraz my nawzajem
W grupach dziewczt


Rwnie chopaki
Znw dziewczta
Nasi chopcyPowrt

I C

Samorzd Kl I "C" rok klasowy 2012/2013

 • Przewodniczcy: Magorzata Foltyn
 • Zastpca: Dawid Kil
 • Sekretarz: Mateusz Wojciechowski
 • Skarbnik: Anna Domaska
Nasza klasa I "c"
Nasz kolega Pawe Baso wrd finalistw
Wystp Pawa ze swoj prezentacj
Jeszcze raz wystp Pawa
Powrt

Stronę odwiedzono

razy

Program
"Gramy razem"


www.mks.dabrowa.pl


Dzisiaj imieniny:

Amelii, Dobromira, Leonarda


Samorząd_Uczniowski
Wolontariat
Rada Rodziców
kl 2a 2014/15
kl 2c 2013/14
Przerobione pytania
Kl.3b r.2010/11
Kl.3c 2010/11
Kl.3a r.2009/10
Kl.3b r.2009/10
Kl.3c r.2009/10
Kl.3a r.2008/9
Kl.3b r.2008/9
Kl.3b r.2006/7
Kl.3c r.2006/7
Cyberprzemoc
Zachowaj zdrowy ...
Moje miejsce ...
Mapa pogody


Pogoda dziś:

oraz na najbliższe 6 dni po kliknięciu

|Strona domowa|Dyrekcja|Nauczyciele|Historia|O Patronie|Projekt PATRON|Uroczystosc nadania imienia|Osiagniecia "naukowe"||Osiagniecia sportowe||Program wychowawczy||Regulamin Konkursu||I Konkurs o UE||Mecz Polska-Brazylia||Uczniowie||I Pow. Konkurs o UE||Lata dwudzieste||Plany zajec||Primus Inter Pares||Program Profilaktyki||Lata dwudzieste, lata trzydzieste ||Podreczniki||Ewaluacja zewnetrzna||Pola Nadziei ||95 rocznica | Pomoc ON LINE |Odswiez|Ustaw jako strone startowa|
 Gimnazjum w Szczekocinach ON LINE, Copyright © by Zbigniew Hermanowicz, 2005
wykorzystanie materialw zamieszczonych na stronie bez zgody Webmastera zabronione